Ng Lai To Certified Public Accountant
  English Traditional Chinese Simplified Chinese
联络我们  

吴礼图执业会计师, AHKICPA, FCCA, ATIHK, MBA

手机
电话
传真
电邮
地址

: (852)94651692 / (86)15012530692
: (852)29578832
: (852)29578618
: danny.ng@dngcpa.com.hk
: 香港九龙尖沙咀么地道 75 号南洋中心 2 座 8 楼 806 室

 

方淑芬, 秘书

手机
电邮

: (852)93366307
: shirley.fong@dngcpa.com.hk